یه بسجی هس که تو مساجد با لبتابش صحبت میکنه اولین بار همچین عکسی رو اونجا دیدم این عکس یعنی چه معنی میتونه داشته باشه؟ همان طور که دوستان اگاه هستید هر سازمان و مجموعه ای دارای ائیدولوژی و فکر خاص خود بوده و ائیدولوژی و یا پایه سازمان فراماسونری علوم ننگین کابالا میباشد که خود مکتبی بسیار کهن تر از فراماسونری هست و عمری به درازای تمدن بشری دارد این علوم ننگین پایه و اساس فراماسونری و مناسک و آداب ان هست و قبل از فراماسونری مدرن که در سال 1717 شروع به کار کرد و اولین لژ خود یعنی لژ کهن اسکاتلند را بنا نهاد مشغول فعالیت بوده و به طرفداران ان کابالایست میگویند در واقع فراماسونری فرزند کابالا بوده و صهیونیست ( Zionism ) فرزند فراماسونری بوده و هر سه با هم نسبت خونی دارند در مطالب بعد مفصلا به تاریخ این سه نظریه مهم پرداخته خواهد شد لطفا به ترتیب طبقات هرم قدرت دقت کنید


1 کارآموزی Apprentice Entered
2 کار یاری Craft fellow
3 استادی Mason Master
4 استاد محرم Mason Secret
5 استاد کامل Master Prefect

6 منشی محرم Secretary ate Intim
7 ناظم و قاضی Judge and Provoset
8 مباشر ساختمان Building The Of Intendant
9 برگزیده نه نفر Nine Of Elect
10 برگزیده 15 نفر Fifteen Of Elect
11 بلند پایۀ برگزیده Elect Sublime
12 بزرگ استاد معمار Architect Master Grand
13 طاق خسروی انوش Enoch Of Arch Royal
14 شهسوار اسکاتلندی کمال Perfection Of Knight Scottish
15 شهسوار شمشیر یا شهسوار شرق East The Of Or Sword The Of Knight
16 شاهزادۀ اورشلیم Jerusalem Of Prince
17 شاهزادۀ شرق و غرب West and East The Of Knight
18 شهسوار مرغ ماهیخوار و عقاب شاهزاده با اقتدار رزکروای تورات
Knight Of The Pelican and Eagle and Soverign Prince Rose Croix Of Heredom
19 بزرگ کاهن Pontiff Grand
20 بزرگ استاد ارجمند Master Grand Venerable
21 ریش سفید عصر نوح Noachite Patriarch
22 شاهزادۀ لبنان Libanus Of Prince
23 رییس Tabernacle Of Chief
24 شاهزادۀ پرستشگاه Of Prince Tabernac
شهسوار ابلیس بیباک Serpent Brazen The Of Knight
26 شاهزادۀ رحمت Mercy Of Prince
27 فرمانده معبد Temple The Of Commander
28 شهسوار خورشید Sun The Of Knight
29 شهسوار اندروی مقدس با عقاب سفید
Knight Of St. Andrew White Eagle
30 بزرگ شهسوار منتخب قدس و شهسوار عقاب سیاه و سفید
Grand Elected Knight Kadosh Knight Of The Black and White Eagle
31 بزرگ بازرس فرمانده پی جوی lnquistor Inspector Grad
32 شاهزادۀ بلند پایۀ راز شاهانه Secret Royal the Of Prince Sublime
33 بزرگ بازرس کل General Inspector

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.